Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Efteranslutningar av nya medlemmar

Med anledning av ett inlägg på Facebookgruppen Hidevikens Vänner som ifrågasätter styrelsens hantering av tillkommande medlemmar i Hellvifiber, vill styrelsen upplysa och ge en bakgrund till arbetet med efteranslutningar.

Ny medlem betalar en insats i föreningen som är lika för alla. Insatsen har inget att göra med själva anslutningen av fibern utan utgör en del av det kapital som behövs för att få tillgång till hela nätets infrastruktur på samma sätt som övriga medlemmar tidigare gjort. Kapitalet behövs också för att underhålla och vid behov utöka nätet. Insatsen utgör grunden i en ekonomisk förening.

Kostnaden för att ansluta en ny medlem består av i huvudsak tre delar

  1.  Projektering och etableringskostnader
  2. Grävning och förläggande av kanalisation
  3. Blåsning av fibern. Montering och anslutning av den tekniska apparaturen dels hos medlemmen dels i den aktuella noden samt konfigurering av anslutningen med efterföljande kontroller, inmätning mm.'

Vid de olika arbetsmomenten finns en etableringskostnad som ibland kan utgöra den största delen av kostnaden. Styrelsen har valt att låta den samlade etableringskostnaden fördelas lika mellan samtliga nya medlemmar i varje omgång. Samma sak gäller för fiberblåsningen (3) som har ett enhetspris oavsett längden på fiberdragningen.

Några tillkommande medlemmar har turen att bo nära ett befintligt skåp eller nerlagda tomrör, varför grävkostnaden blir mindre. För att mildra kostnaderna för dem med lång anslutning har föreningen gått in med extra medel som ett led i utbyggnad av infrastrukturen.

Nu när styrelsens handläggning av efteranslutningarna ifrågasätts med hänvisning till stadgarna får styrelsen framföra att styrelsen har medlemmarnas uppdrag mellan varje årsmöte att hantera föreningens alla åligganden. Dessutom anges i stadgarna § 8 ”För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.”

I enlighet med §8 så får varje nytillkommande medlem underteckna ett avtal som tydligt anger att anslutningskostnader tillkommer vid nyanslutning. Se avtalet under fliken Avtal.

Om styrelsens arbete ifrågasätts eller anses strida mot stadgarna kan denna fråga hänskjutas till ordinarie föreningsmöte eller vid extra möte om det krävs för behandling av ärende som skriftligen påfordras av minst 10 % av föreningens medlemmar.

Styrelsen kan vid sådant möte avsättas om den inte beviljas ansvarsfrihet eller åläggas att följa ett vid mötet fattat beslut.

Styrelsen har vid denna omgång funnit att formerna för efteranslutningar behöver revideras, eftersom arbetet med att hämta in offerter och kommunicera dessa har blivit alltför betungande för den volontärt arbetande styrelsen. Ett alternativ är att lägga ut hela arbetet till en entreprenör, men då förlorar styrelsen kostnadskontrollen. Ett annat alternativ som styrelsen nu arbetar med är att ta fram en fast kostnad på samma sätt som en del andra fiberföreningar gör. T.ex. Lärbro Fleringe Fiber där den samlade kostnaden handlar om 30 000 + ev. moms om grävningsavståndet är litet. Styrelsen återkommer med ett sådant förslag och kommer eventuellt att tvingas avstå från eventuella nya anslutningar under våren tills efter årsmötet.

Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vid årsmötet den 25 juni beslutades att medlemsavgiften för 2017 är 300 kronor. Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 augusti. Ingen faktura skickas ut utan betalning görs direkt till bankgirokonto 408-1733. Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

Skulle någon behöva en faktura så skicka ett mail med namn och fastighetsbeteckning till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så mailar jag ut en sådan.

Om du bytt eller ska byta e-postadress så glöm inte att meddela den nya adressen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eftersom du själv inte kan ändra den på hemsidan. Däremot kan du kontrollera att den är rätt i högermarginalen. Påminnelse kommer att skickas ut i mitten av augusti till de e-postadresser vi har registrerade.

Medlemsavgiften 2016 betalades i tid av de flesta men vissa fick jag påminna, ibland både via e-post, sms, telefonsamtal och brev. Med tanke på att föreningen har 267 medlemmar kan det bli många timmars extra arbete för mig så jag vädjar till alla att respektera sista inbetalningsdatum.
Vänliga hälsningar
Kjersti Jones
kassör

Förslag till årsredovisning för år 2016

Här kan du läsa årsredovisningen som kommer att presenteras på årsmötetmötet den 25/6 2017. Klicka på länken nedan för att öppna pdf-filen

Årsredovisning 2016 Hellvi Fiber.pdf

Årsmöte 2017 (ordinarie föreningsstämma verksamhetsåret 2016)

Kallelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte
Söndagen den 25 juni 2017 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.
Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden. Stadgarna: § 17 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och redovisning av status i projektet
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inga ärenden har inkommit
19. Övriga frågor

Handlingar tillhandahållas på mötet.
OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2016. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.
2017-06-11
Hans Forsslund
ordförande
Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Status Hellvi fiber nät

Du kan här se hur vårt nät sköter sig.

Liten rapport inför årsslutet 2016

Projektet att bygga fibernätet i Hellvi är avslutat och vi har nu gått över till att förvalta nätet tillsammans med medlemmarna. Målet är att nätet fortsättningsvis skall drivas och ägas av Hellvi Fiber Ekonomisk förening. Föreningens ekonomi är god vilket borgar för en fortsatt stabil verksamhet.

Du är här: Start